OZB opbrengstverhoging maar liefst 5,4 %

Misschien heeft de VVD fractie wel andere exemplaren van de programmabegroting 2018 ontvangen, maar in onze stukken stond het percentage OZB opbrengstverhoging nergens vermeld. De VVD heeft door middel van een motie in 2015 afgedwongen dat dit percentage, net als voorheen weer in de kadernota's en de programmabegrotingen vermeld zouden worden.

Helaas is het na het aannemen van deze motie en de duidelijke toezegging van de wethouder inmiddels de derde keer dat de VVD dit college heeft moeten attenderen dat dit percentage in de stukken niet staat vermeld. Kennelijk gaat het hier wederom om een vergissing, maar dat is dan wel een heel structurele vergissing en natuurlijk totaal onvoorstelbaar. Zelfs een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. 

OZB verhoging van maar liefst 5,4 %

Doordat de VVD actie heeft ondernomen ook via de social media, is deze structurele omissie inmiddels door het college rechtgezet. Het percentage OZB opbrengstverhoging dat het college in 2018 wil doorvoeren is maar liefst 5,4 %, terwijl de toe te passen inflatiecorrectie slechts 0,32% bedraagt. Met andere woorden een bijzonder forse extra lastenverhoging voor onze inwoners en mogelijk zelfs een nieuw record, maar of we daar trots op moeten zijn?  In ieder geval goed dat de inwoners van Twenterand alsnog dit percentage tot zich kunnen nemen, al zullen weinig mensen blij worden van een percentage van ruim boven de 5 %. Er komen overigens, als een nieuw college niet gaat ingrijpen, nog meer lokale lastenverzwaringen op de inwoners van Twenterand af. 

Uitgangspunten opgetekend in het bestuursakkoord 2014-2018:

    -    Bij gelijkblivend voorzieningen niveau geen toename van de belastingdruk (OZB)

    -    Bij noodzakelijke aanpassingen het toepassen van maximaal de macronorm

    -    Bij noodzaak van uitbreiding van het voorzieningen niveau is discussie mogelijk over                               verhoging van de belastingdruk (OZB)

Het college moet de VVD maar eens haarfijn uitleggen of het voorzieningenniveau gelijkgebleven is of dat het is uitgebreid en of een verhoging van ruim 5 % binnen de macronorm valt. Voor  de drie C's en het college waren de uitgangspunten van dit bestuursakkoord altijd heilig, dus we zijn heel benieuwd naar de antwoorden.                                                                                                                       

Of we er nog wat aan kunnen doen is een ander verhaal, maar we gaan ons best doen. Een paar zetels extra zou ons echter een stuk verder helpen om in te grijpen in de plannen voor de komende jaren, dus we rekenen op u op 21 maart 2018. Het kan en het moet anders, maar dan moet er wel een nieuw college gevormd worden met andere partijen. De VVD is er klaar voor, dus het is aan u.