VVD neemt met klem afstand van artikel

Dat een verslaggever soms iets anders aankijkt tegen gebeurtenissen dan de personen die persoonlijk betrokken waren bij zo’n gebeurtenis, komt wel vaker voor. Een kwestie van interpretatie en nuancering. De VVD is van mening dat dit ook het recht is van een verslaggever en hoort bij een onafhankelijke journalistiek, een uitgangspunt dat voor de VVD heel belangrijk is. De VVD hecht echter ook aan de andere uitgangspunten binnen de journalistiek en dat is het toepassen van hoor en wederhoor en geen onwaarheden publiceren die schadelijk kunnen zijn voor personen, bedrijven of organisaties. Meestal zijn er binnen mediabedrijven ook redactiestatuten van kracht, waarin dit soort zaken ook allemaal vastgelegd zijn.

Op 12 juli j.l. verscheen er een artikel op de site van de lokale omroep van Twenterand, DeltaFM, met als kop: "Kadernota 2018 – de begroting voor volgend jaar." Buiten dat deze kop een verkeerde voorstelling van zaken gaf, de begroting van volgend jaar wordt namelijk pas in november 2017 vastgesteld, bestond het artikel vrijwel geheel uit tendentieuze, volledig onjuiste en aantoonbare onwaarheden. De aanname van de journalist, dat het feit dat een partij een motie of amendement niet mede indient, automatisch inhoudt dat zo’n partij het er dan ook niet mee eens is, is volstrekt onjuist. Een telefoontje naar welke partij dan ook, had de verslaggever duidelijk gemaakt dat hij hier de plank volledig mis sloeg. Er kunnen namelijk voor partijen tientallen redenen zijn om niet mede in te dienen, maar dat wil dus zeker niet bij voorbaat zeggen dat er tegen zo'n motie of amendement wordt gestemd. Er zijn vaak nog enkele vragen of men wil van de indiener nog een bevestiging, alvorens akkoord te kunnen gaan. Ook in de raadsvergadering van 11 juli kwam dit een aantal keren voor en bij alle partijen. Door het stellen van de suggestieve vraag of de VVD en D66 wel gevraagd worden om zaken mede in te dienen, geeft de verslaggever duidelijk aan dat hij of zij niet weet hoe het in de lokale politiek tussen partijen toegaat.

Met name over de VVD, maar ook D66 werd er bij betrokken, werden door de journalist uitspraken gedaan die volkomen uit de lucht waren gegrepen en niet strookten met het stemgedrag van de partijen in deze vergadering, maar zeker ook niet overeen kwamen met de standpunten van deze partijen de afgelopen jaren. Opmerkingen zoals: ‘De VVD ziet blijkbaar geen brood in laaggeletterdheid en ook niet in toerisme op de Engbertsdijksvenen, zijn pertinent onjuist. De VVD stemde bijvoorbeeld juist vóór de motie over het toerisme op de Engbertsdijksvenen. Ook de opmerkingen dat de liberalen geen boodschap hebben aan een extra openstelling burgerzaken of aan duurzaamheid en burgerparticipatie zijn zaken die aantoonbaar onjuist zijn en beslist schadelijk kunnen uitpakken voor deze partijen. VVD fractievoorzitter Walraven: "Dit soort ongenuanceerde en volkomen onjuiste berichtgeving is schadelijk voor mijn partij en ik vind dat ik hier stelling tegen moet nemen, ook namens mijn steunfractieleden. Een verslaggever moet weten waar hij of zij het over heeft, of hierover geen artikel schrijven. Een telefoontje, naar welke partij dan ook, had nota bene direct opheldering gebracht over de kronkel van deze journalist met betrekking tot de betekenis van het niet mede indienen van een motie of amendement."

De VVD neemt dus met klem afstand van dit artikel en heeft officieel gereageerd richting de voorzitter van Delta FM, de heer Geert de Haan, door middel van een mail en verwijt de journalist met name dat deze niet even de moeite heeft genomen hoor en wederhoor toe te passen. De VVD verzoekt de journalist de band van de vergadering nog eens terug te kijken of het verslag van de vergadering te lezen. Of er een rectificatie moet volgen? Dat zou gezien de feiten natuurlijk moeten gebeuren, maar dat laat de VVD over aan het zelfrespect van de betrokken journalist.