Algemene beschouwingen kadernota 2018

De VVD Twenterand is zeker niet onverdeeld enthousiast over deze kadernota 2018 en verbaast zich over een aantal voorstellen. Voorstellen die aantoonbaar in strijd zijn met het bestuursakkoord, waaraan de drie coalitiepartijen en het college zich toch echt aan hebben geconformeerd. Met name het feit dat de verlaging van de afvalstoffenheffing te niet wordt gedaan door een OZB verhoging valt bij de VVD verkeerd. Met de ene hand geven en met de andere nemen, of zelfs met twee. Ook het uitgangspunt uit het bestuursakkoord dat in 2018 de tekorten tot nul zijn terug gebracht worden niet nagekomen. Ondanks een verrassend cadeau van ruim 634.000,= euro van het demissionaire kabinet, blijft er voor 2018 een heel fors tekort van ruim 8 ton over. Voor de drie coalitiepartijen was dit bestuursakkoord eerder heilig, maar kennelijk geldt dit voor de 3 C's alleen als dit hen zelf beter uitkomt. Deze coalitie, gevormd door CDA, CU en SGP, is er in geslaagd geschiedenis te schrijven. Of je echter trots kunt zijn om de geschiedenis in te gaan als het bestuur dat de OZB met record percentages heeft verhoogd? De VVD Twenterand kan in deze vorm niet akkoord gaan met deze kadernota 2018, wij bedanken vriendelijk voor de eer.

Op 11 juli 2017 moeten er, buiten een besluit over de kadernota ook besluiten worden genomen over de Agenda van Twente en over de voorstellen m.b.t. het sociaal domein.

Agenda van Twente

De VVD kan zich vinden in de bedragen die beschikbaar worden gesteld voor de agenda van Twente. Met name de tweetrapsraket in het beschikbaar stellen van het bedrag van 12.50 per inwoner kan op de steun van de VVD rekenen. In de nu voorliggende plannen voor deze agenda zitten, ook voor de VVD echter nog te veel onzekerheden. Met de voorgestelde dekking van het college voor deze gelden kunnen we echter niet akkoord gaan. 

Maatregelen Sociaal Domein

Ondanks dat we zeker een aantal vraagtekens zetten bij de aannames die het college maakt om de tekorten weg te werken, kunnen we instemmen met de koers van het college om deze tekorten binnen een aantal jaren weg te werken. Jammer dat men nu pas met deze voorstellen komt en de erfenis dus terecht komt bij een nieuw college. Voor de VVD is dit echter geen reden om in maart 2018 deze erfenis te weigeren

Het bestuur van de gemeente Twenterand kan wel wat liberale invloeden gebruiken en daar kunt u voor zorgen. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die zich actief willen inzetten, om vanuit het liberale gedachtegoed zich in te zetten voor de inwoners van Twenterand. Als u hierover, geheel vrijblijvend, eens met ons van gedachten wilt wisselen, neem dan contact met ons op. In ieder geval kunnen wij uw stem tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen goed gebruiken, want één zetel is wel wat weinig om echt een verschil te kunnen maken.  Op 21 maart 2018 is het aan u.