VVD Twenterand wil opheldering

Het college heeft de raad per brief d.d. 21 juni 2016 summier geïnformeerd over een herziening van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Almeloseweg-Oost’ en de teruglevering van twee verkochte kavels. De gemeente is er, ondanks het inhuren van mediation, niet in geslaagd voor de opgenomen deadline een bestemmingsplanwijziging door te voeren voor de groenstrook die gelegen is tussen de Almeloseweg en de woon-werklocaties aan de Watergang in Vriezenveen, waardoor de in de koopcontracten opgenomen ontbindende voorwaarden van kracht werden.

De VVD Twenterand is aangesproken over de gang van zaken rond de teruglevering van deze gronden en volgens onze informatie wordt of is de gemeente geconfronteerd met extra kosten en claims .Tevens werd ons verteld dat de gesprekspartner namens de gemeente niet de verantwoordelijk wethouder zou zijn, maar de gemeentesecretaris de heer Henk ten Brinke.

 De VVD heeft de volgende vragen: 

1.         De gedupeerden zijn teleurgesteld in de gemeente en hebben door deze gang van zaken geld en tijd verloren. Ook geven zij aan, door deze gebeurtenissen, zich nu te oriënteren op locaties buiten onze gemeente. De gemeente zou, ondanks het opnemen van de ontbindende voorwaarden in de koopcontracten m.b.t. de wijziging van de groenstrook, de indruk gewekt hebben dat deze bestemmingsplanwijziging niet alleen een reële optie zou zijn, maar tevens binnen enkele maanden gerealiseerd zou kunnen worden. Als dit het geval is, waarop is dit dan gebaseerd en zo niet waarom werd dan slechts een deadline tot 1 juni 2016 gehanteerd, een bestemmingsplanwijziging, met name als er bezwaren worden gemaakt, vergt toch veel meer tijd?

 2.         Wat is de hoogte en de inhoud van de claims die tot op dit moment door de gedupeerden zijn ingediend en welke bedragen zijn inmiddels uitbetaald en zijn er nog meer claims te verwachten?

3.         Welke kosten zijn tot op dit moment door de gemeente gemaakt, die direct of indirect te maken hebben met de verkoop en de teruglevering van deze woon-werklocaties? 

4.         Waarom is in deze zaak kennelijk de gesprekspartner voor de gedupeerde de gemeente secretaris en niet de verantwoordelijk wethouder Jan-Herman Scholten? 

5.         Hoe staat het met het verkrijgen van een ‘passende bestemming’ voor de groenstrook zoals aangegeven in de brief van het college d.d. 21 juni 2016?

6.         Zijn er over de voorgenomen bestemmingsplanwijziging, buiten de mediation poging,  contacten met de bewoners van een achttal huizen aan de Almeloseweg die door de Raad van State in het gelijk werden gesteld in hun bezwaren, waardoor de gemeente verplicht werd deze groenstrook aan te leggen en waar bestaan deze uit? 

7.         Waarom is de gemeenteraad over deze ontwikkelingen na 21 juni 2016 niet nader geïnformeerd en wat gaat de gemeente met deze locaties doen als een bestemmingsplanwijziging niet mogelijk blijkt en hoe denkt het college kapitaal verlies te voorkomen en de kosten incl. de claims te dekken?